Logowanie

Login
Hasło
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zapomniałeś hasła? Odzyskaj je.

Kontakt

Adres e-mail: biuro@recupero.pl
*koszt połączenia wg. stawki operatora

Polecamy

Giełda długów - regulamin

Regulamin

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej „Regulaminem”, został ustalony przez „GREDAN” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43- 100 Tychy, ul. Fabryczna 10, lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000388983; o numerze NIP: 646–291–42–52, o numerze Regon: 241936657, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł wpłaconym w całości.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z giełdy wierzytelności przez zarejestrowanych użytkowników, którzy po zaakceptowaniu jego postanowień są uprawnieni do zamieszczania na giełdzie ofert kupna, sprzedaży i kompensaty wierzytelności.
 3. Podstawą prawną działania giełdy wierzytelności są:
  • art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami)
  • art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
  • przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną, bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się na stronie giełdy wierzytelności.
 3. Dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Wierzycielu - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z definicją art. 43 1 kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który posiada udokumentowaną wierzytelność wobec Dłużnika.
 5. Organizatorze – należy przez to rozumieć GREDAN Sp. z o.o.
 6. Portalu internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się pod adresem recupero.pl
 7. Długu – należy przez to rozumieć wierzytelność przysługującą Wierzycielowi względem Dłużnika udokumentowaną:
  • rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych,
  • fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, lub zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur,
  • prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • ugodą zawartą przed sądem,
  • prawomocnym orzeczeniem referendarza sądowego,
  • wyrokiem sądu polubownego lub ugodą zawartą przed takim sądem,
  • ugodą zawartą przed mediatorem,
  • aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
  • aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • innym dokumentem podpisanym/ zaakceptowanym przez Dłużnika.
 8. Administratorze giełdy wierzytelności – należy przez to rozumieć Gredan Sp. z o.o., który jest odpowiedzialny za zarządzenie portalem.

Zasady działania giełdy wierzytelności

 1. Dostęp do wystawionych na giełdzie wierzytelności ofert jest otwarty dla nieokreślonego kręgu osób odwiedzających portal internetowy, bez konieczności rejestracji i jest bezpłatny.
 2. Giełda wierzytelności umożliwia zarejestrowanym użytkownikom składanie ofert w celu kupna, sprzedaży i kompensaty wierzytelności.
 3. Na giełdzie wierzytelności nie będą wystawiane oferty sprzedaży złożone przez zarejestrowanych użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót wierzytelnościami.
 4. Oferty zarejestrowane na giełdzie wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Giełda wierzytelności nie jest platformą, na której, bądź za pośrednictwem, której dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami portalu.
 6. Organizator nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych użytkowników giełdy wierzytelności, nie działa na rzecz żadnej ze stron, nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy, jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron, nie ponosi również odpowiedzialności za treść wierzytelności zamieszczonych na giełdzie, w szczególności za ich istnienie i jakość.
 7. Zarejestrowanie się na giełdzie wierzytelności jest równoznaczne z uzyskaniem statusu użytkownika tej giełdy. Rejestracja na giełdzie wierzytelności jest bezpłatna i odbywa się w formie elektronicznej.
  Rejestracji dokonuje się osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki oświadczeń woli.
 8. Administrator giełdy zamieszcza oferty na giełdzie wierzytelności w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia przez użytkownika.
 9. Użytkownik uzyskuje prawo do samodzielnego zamieszczania, edytowania i usuwania na giełdzie wierzytelności ofert; dokonywanie tych czynności jest bezpłatne.
 10. Zamieszczenie przez użytkownika oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przekazanych przez niego danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym użytkownikom giełdy wierzytelności.
 11. Z chwilą zamieszczenia oferty sprzedaży wierzytelności, wierzyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dłużnika przez przesłanie mu pisma, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak powiadomienia dłużnika uprawnia administratora giełdy wierzytelności do usunięcia oferty z giełdy.
 12. Wierzyciel, który zamieścił na giełdzie wierzytelności ofertę sprzedaży bądź kompensaty wierzytelności zobowiązany jest, w przypadku, gdy wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona, bądź uległa umorzeniu do niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty czynności, usunięcia z giełdy wierzytelności tej oferty.
 13. Administrator giełdy wierzytelności ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć z giełdy wierzytelności ofertę.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia giełdy wierzytelności jest Organizator.
 2. Organizator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Organizator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z giełdy wierzytelności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym Organizator będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz udostępniał jego dane osobowe na rzecz podmiotów współpracujących z Organizatorem w celach marketingowych tych podmiotów.
 5. Organizator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres e–mail: webmaster@recupero.pl

Pozostałe postanowienia

 1. Administrator giełdy wierzytelności nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za czasową niemożność korzystania z usług giełdy, jeżeli ta niemożność jest następstwem okoliczności, za które administrator giełdy nie ponosi odpowiedzialności i które są od niego niezależne (w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp.), bądź są konieczne dla prawidłowego działania giełdy wierzytelności np. w celu wprowadzania zmian systemowych.
 2. Użytkownik, który zamieścił na giełdzie wierzytelności ofertę przejmuje wszelkie zobowiązania, jakie zostałyby skierowane przeciwko administratorowi giełdy z tytułu naruszenia dóbr osobistych innego użytkownika.
 3. Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne informacje o dotyczących go wierzytelnościach. Prawo to dłużnik realizuje poprzez złożenie wniosku do administratora giełdy wierzytelności z żądaniem ich poprawienia. O złożeniu żądania administrator giełdy wierzytelności powiadamia niezwłocznie wierzyciela. Brak ustosunkowania się wierzyciela do żądania w terminie 3 dni roboczych uprawnia administratora giełdy wierzytelności do poprawienia danych zgodnie z żądaniem dłużnika lub do usunięcia oferty z giełdy wierzytelności.
 4. W razie złożenia przez dłużnika umotywowanego sprzeciwu wobec zamieszczonej informacji o sprzedaży jego długu z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych, administrator giełdy zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych. W przypadku, gdy żądanie nie spełnia warunków formalnych, tj. nie ma charakteru pisemnego bądź nie jest umotywowane, administrator giełdy wierzytelności pozostawia je bez rozpoznania.
 5. Organizator zapewnia każdemu użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zarejestrowanie się użytkownika na giełdzie wierzytelności stanowi jednocześnie zgodę dla organizatora i dla administratora giełdy wierzytelności na ujawnianie tych danych innym użytkownikom, lecz tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych w regulaminie. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego użytkownika za pośrednictwem giełdy wierzytelności nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać ich osobom trzecim.
 6. Organizator może dokonywać zmian regulaminu, powiadamiając użytkowników o zaistnieniu zmian poprzez informacje na stronie internetowej giełdy wierzytelności. Zmiany regulaminu powodujące zwiększenie obowiązków lub zmniejszenie praw użytkowników wchodzą w życie z chwilą powiadomienia użytkowników o zaistnieniu zmian na stronie internetowej giełdy wierzytelności, przy czym użytkownicy nie wyrażający zgody na takie zmiany mają prawo wyrejestrować się z portalu w terminie 30 dni od daty zamieszczenia nowego regulaminu na stronach internetowych giełdy wierzytelności, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do regulaminu. Organizator może również wprowadzić automatyczną opcję akceptacji i zmian do regulaminu.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z działalnością giełdy wierzytelności będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organizatora.

Zarząd GREDAN Sp. z o.o.