Upadłość konsumencka

Jeszcze kilka lat temu, umorzenie zadłużenia osoby, nieprowadzącej działalności gospodarczej, należała do rzadkości. W skali całego kraju ilość wniosków w tym przedmiocie liczyła kilkadziesiąt sztuk. Dzisiaj, po wielokrotnych nowelizacjach przepisów, liczba postępowań zmierzających do orzeczenia bankructwa konsumenckiego w Polsce sięga kilkunastu tysięcy rocznie i stale rośnie. Czym jest upadłość konsumencka i jak z niej skorzystać?

Co to jest upadłość konsumencka?

To specjalny rodzaj postępowania, adresowany wyłącznie do osoby fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej. Przeznaczone jest dla dłużników, nieradzących sobie ze spłatą zobowiązań. O niewypłacalności konsumenta możemy mówić wtedy, gdy jego dochody nie wystarczają na bieżące pokrycie kosztów utrzymania oraz regulowanie długów.

Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest częściowe lub całościowe umorzenie jej zadłużenia lub ustalenie planu spłaty, stanowiącego harmonogram spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Sąd upadłościowy bierze pod uwagę wyłącznie długi powstałe przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Uwzględniane są zarówno długi, które powstały w sposób umyślny, a także te, będące wynikiem nieprzewidzianej sytuacji życiowej, np. choroby lub utraty pracy.

W przypadku, kiedy zadłużenie powstało z premedytacją, sąd orzeknie obowiązek jego spłaty w oznaczonym terminie. W tym przypadku, plan spłaty może zostać uchwalony na okres nawet do 7 lat, podczas gdy standardowo, czas ten nie przekracza 36 miesięcy.

Z chwilą ogłoszenia upadłości, pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, która ma ochronić majątek osobisty współmałżonka i pozwala na wydzielenie masy upadłości.

Upadłość finansowa – tryb postępowania

Wszczęcie postępowania w sprawie bankructwa konsumenckiego poprzedza złożenie stosownego wniosku i opłacenie go. Może tego dokonać zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Podczas rozprawy, sąd ustala, jakie dokładnie składniki znajdują się w majątku upadłego oraz, czy jest on w stanie spłacić swoje zobowiązania.

Jeżeli zostanie ustalone, że majątek dłużnika pokrywa choćby w części wysokość wierzytelności, pomiędzy stronami zostanie uchwalony plan spłaty.

Wskutek ogłoszenia upadłości, konsument zostaje wprawdzie wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, ale traci zarząd nad swoim majątkiem, który najczęściej we władanie obejmuje syndyk. Upadły musi także na bieżąco informować go m.in. o zawieranych umowach.

Sąd upadłościowy samodzielnie decyduje, w którym z trzech trybów będzie rozpatrywał wniosek o ogłoszenie upadłości. Prawo upadłościowe przewiduje postępowanie uproszczone, zwykłe lub układowe. Najprostszym, i zarazem domyślnym trybem, jest postępowanie uproszczone, choć sąd może zmienić tryb na inny, także w toku postępowania.

Sprawy upadłości konsumenckiej – dlaczego my?

Choć samo wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest szczególnie trudne, to jeszcze nie wszystko. Postępowania upadłościowe potrafią trwać bardzo długo, dlatego warto zadbać o pomoc wyspecjalizowanej kancelarii.

Pomoc radców prawnych i adwokatów zwiększa prawdopodobieństwo, że wszystkie pisma procesowe zostaną sporządzone w sposób prawidłowy. Profesjonaliści w naszym zespole znają praktyki sądów upadłościowych oraz doskonale orientują się w zmianach, jakie zachodzą w przepisach prawa.

Wspieramy zadłużonych z terenu Gliwic, ale prowadzimy postępowania także na terenie całego rejonu Śląska. Nie radzisz sobie ze spłatą długów? Obawiasz się postępowania sądowego? Przyjdź do nas, chętnie pomożemy.